man‎Adrianus Adrianus van Heretom‏‎, zoon van Adrianus van Heretom en NN‏.
Geboren ‎± 1580

Gehuwd ‎27 nov 1612 Sint Oedenrode, leeftijd ongeveer 32 jaar met:

womanMaria Joannes Wouter‏, leeftijd bij huwelijk ongeveer 32 jaar
Geboren ‎± 1580, ‎1e huwelijk met: Adrianus Adrianus van Heretom, 2e huwelijk met: Bartholomeus Mathijs Verwetering

248 Adriaen Adriaenssen van Herentum ende Delis Mathijs Leenaerts man ende momboir van Meriken oock dochtere Ariaen Herentum bij den selve ende wijlen Meriken Jan Wauters sijne huisvrouwe wettelijck verweckt ende Jan sone wijlen Bartholomeus Mathijssen Verweetering bij deselve ende de voorschreven Mariken Jan Wouters, achtergelaten weduwe der voorschreven Adriaen van Herentum wettelijck verweckt. Hebben aengegaen eene erfscheijdinge ende deijlinge van de goederen, achtergelaten door henne ouders. Aen Adriaen Adrians o.a. een stuck lants genoemt de verbrande Hoffstadt, gelegen ter plaetsche Vressel. Aen Delis Mathijssen o.a. een stuck teulants gemeijnlijck genoempt den Haegensacker, gelegen ter plaetsche voorschreven. Aen Jan Jan Bartholomeus o.a. eenen acker teulants het Swart stuck, gelegen ter plaetsche voorschreven. 
Datering: 1656
Pagina: 406
Plaats: Sint-Oedenrode
Toegangsnummer: 7636
Inventarisnummer: 116
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Sint-Oedenrode


 


246 Delis Mathijs Leenaerts man ende momboir van Marike Ariens van Herenthem ende Adriaen Adriaenssen van Herenthem hebben vercoght aen Peeter Willemssen der Kinderen eene jaerlijcxse losrenthe, vuijt seeckere huijs, hof ende schuer metten aenliggense landerijen, gelijck het selve tegenwoordich in haer gebruijck is hebbende, gelegen onder Vressel. 
Datering: 1656
Pagina: 404
Plaats: Sint-Oedenrode
Toegangsnummer: 7636
Inventarisnummer: 116
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Sint-Oedenrode


 


15 Meester Daniel Sichmans molenmeester te Roij [54], Jan Tonis Wouters te Roij [42], Mart Jan Sanders halfbroer [28], Jan Arien Coolaerts [56] en Geraert Ambrosius [54] zeggen allen erfgenamen van Jan Sanders te zijn. Bastaard Jan Sanders is, zo verklaren zij, op St. Barbara 1647 te Sint Oedenrode overleden [4 december] en heeft diverse goederen nagelaten o.a. landerijen, schapen, een schaapskooi. Ook verklaren zijn dat Jan gewoond heeft bij Mary van Herenthum de zuster van zijn moeder en enige andere bekendmakingen – 26 november 1650. Inliggend de volgende stukken: * Jan Teunis Wouters is gebruiker van de goederen van Jan Sanders onder Vressel en verklaart dat Jan inderdaad op St.Barbaradag 1647 is overleden en somt een aantal betalingen op ter waarde van 27 gl. en 2 st. – 6 november 1651. * Adriaen Ariaens van Herenthum [36], verklaart ten behoeve van de raad en rentmeester generaal dat hij bij zijn moeder woont Mary van Herenthum te Vressel onder Sint Oedenrode en dat daar op Sint Barbaradag Jan Jan Sanders is overleden, die zo’n 15 jaren als dienstknecht werkzaam was bij Mary en meldt nog andere bijzonderheden – 9 januari 1648. * Examinatie van Jan Tonis Wouters [41] verklarende dat Jan Jan Sanders tijdens zijn leven heeft bezeten een deel ‘in de Hooffacker, in de Grootacker, in het Valstuck, het Dweersstucxken’ en een pacht schuldig was van 10 vaten rogge. Hij weet niet of de overledene renten of obligaties, noch gerede penningen of verborgen geld heeft nagelaten. Op Pinksteren jongstleden had hij geen een schaap meer. Als bastaard zou hij niets ontvangen hebben bij de deling der goederen van zijn moederlijke oom zaliger Jan Wouters – 9 januari 1648. * Dagvaarding van Jan Sanders wonende te Breugel om te getuigen van wat Jan Zanders te Roij heeft nagelaten. Hij legt nagenoeg dezelfde verklaringen af als de anderen – ongedateerd. * Examinatie van de persoon Jan Anthonis Wouters wonende onder de hertgang Vressel die geen nieuwe informatie inbrengt – ongedateerd.


Datering: 1647-1651


Plaats: Sint-Oedenrode


Toegangsnummer: 9


Inventarisnummer: 327


Bron: Domeinen


Geografische namen: Sint-Oedenrode12 Informatie voor de raad en rentmeester generaal der domeinen betreffende de goederen en erven van zaliger Jan Jan Sanders bastaard overleden te Sint Oedenrode. Bij het opmaken van deze akte in 1648 schrijft men dat hij heeft gewoond te Breugel, 44 jaren oud was. Hij is ongehuwd overleden ten huize van Marie van Herenthum zijn aangetrouwde tante. Hij zou een bedrag schuldig zijn aan Jan Thonis Wouters uit landerijen onder Vressel. Hij heeft 15 jaren als dienstbode gediend bij Marie en haar man Adriaen van Herethum. Dat was de broer van Lijsken van Herenthum de moeder van deze bastaard. Jacob van Herenthum is de gewezen schoonvader van genoemde Jan Thonis Wouters – 4 januari 1648. 
Datering: 4-1-1648
Plaats: Sint-Oedenrode
Toegangsnummer: 9
Inventarisnummer: 327 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  ]
Bron: Domeinen
Geografische namen: Sint-Oedenrode

Kinderen:

1.
womanMaria Adrianus van Heretom‏
Geboren ‎27 nov 1613 Sint Oedenrode, overleden ‎± 1675 Sint Oedenrode‎, leeftijd ongeveer 62 jaar

2.
man‎Adrianus Adrianus van Heretom‏‎
Geboren ‎11 jul 1616 Sint Oedenrode